آگهي تبليغاتي

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي آگهي روزنامه و مجله

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 150.000 تومان

طراحي يكپارچه بدنه اتوبوسهاي بزرگ

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومان

طراحي تبليغاتي براي پشت اتوبوس

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 100.000 تومان

بيل بوردهاي تبليغات محيطي

قيمت پايه از 150000 تومان

قيمت پايه 250.000 تومان

تبليغات بر روي استندها و موارد مشابه

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 150.000 تومان

براي آماده سازي يك مجموعه و تهيه گون ههاي مختلف رنگي و يا سياه و سفيد از يك طرح آگهي تاييد شده، براي مصارف گوناگون با اندازه و مشخصات متفاوت 40 % قيمت هر مورد دريافت مي گردد.

طراحي انواع كارت

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي انواع كارت هاي تبريك

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 180.000 تومان

طراحي انواع كارت هاي دعوت

قيمت پايه از 40000 تومان

قيمت پايه 120.000 تومان

طراحي جلد كاست و صفحات داخل و پشت

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 250.000 تومان

طراحي كارت ويزيت(هر رو)

قيمت پايه از 5000 تومان

قيمت پايه 15.000 تومان

طراحي تگ تبليغاتي براي محصولات

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 100.000 تومان

اوراق اداري و بهادار

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي و صفحه آرايي يك نمونه فولدر اداري – سركاغذ طراحي تيغ اختصاصي براي فولدر

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومان

طراحي اوراق اداري مانند (اسناد حسابداري، صورت حسابها، پيش فاكتو ر، كارت با احترام و ...) هر مورد:

      قيمت پايه از 30000 تومان

قيمت پايه 60.000 تومان

طراحي اوراق بهادار اوراق سهام، سند مالكيت، ديپلم

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 250.000 تومان

پوستر

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي پوستر(بدون عكاسي و لابراتوار و اسكن تصاوير)

قيمت پايه از 200000 تومان

قيمت پايه 350.000 تومان

بسته بندي

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي برچسب، ليبل (بدون عكاسي طراحي نام، نشانه و ...)

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 250.000 تومان

طراحي بسته بندي (بدون عكاسي طراحي نام تجاري محصول، نشانه)

قيمت پايه از 250000 تومان

قيمت پايه 450.000 تومان

الف) طراحي بسته بندي شامل: طرح هندسي ساده جعبه، رسامي تيغ، طراحي گرافيك روي بسته، لي آوت، تهيه طرح نهايي م يباشد.
ب) در طراحي بسته بندي، هزينه طراحي نام محصول بر مبناي طراحي لوگوتايپ (نشانه نوشته)، هزينه طراحي نام و يا آرم توليد كننده بر مبناي طراحي نشانه محاسبه مي گردد.
تدوين شعار تبليغاتي و مطالب مستند روي بسته و انتخاب نام محصول از خدمات ويژه م يباشد و هزينه آن ( 30.000 الي 50.000 تومان) جداگانه محاسبه م يشود.
د) طراحي خط شعار تبليغاتي بر مبناي رديف دوم از موضوع (طراحي نشانه) محاسبه مي گردد.
ه) ترجمه مطالب به زبانهاي ديگر، عكاسي نقاشي (ساخت و ساز)، تفكيك رنگ براي قسمتهاي تك رنگ و تنپلات، نمونه گيري به طريق مختلف چاپي براي نمونه كامل كار به سفارش دهنده،
جداگانه محاسبه مي شود. تغييرات و آماده سازي ليبلها و بست هبندي هاي از پيش طراحي شده 30 % قيمت هر مورد.

بروشور و كاتالوگ

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي فولدر تبليغاتي

قيمت پايه از 150000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومان

طراحي تيغ اختصاصي براي فولدر

قيمت پايه از 30000 تومان

قيمت پايه 80.000 تومان

طراحي روي جلد و پشت جلد بروشور

قيمت پايه از 60000 تومان

قيمت پايه 80.000 تومان

طراحي بقيه صفحات براي بروشورهاي تا 6صفحه

قيمت پايه از 50000 تومان

هر صفحه قيمت پايه 75.000 تومان

طراحي بقيه صفحات براي بروشورهاي 6 الي 12 صفحه

قيمت پايه از 30000 تومان

هر صفحه قيمت پايه 50.000 تومان

طراحي بقيه صفحات براي بروشورهاي 12 صفحه به بالا

قيمت پايه از 15000 تومان

هر صفحه قيمت پايه 40.000 تومان

توجه: در كليه موارد فوق هزينه نقاشي، رسامي، نمودار، دياگرام، حرو فچيني، ترجمه، عكاسي، لابراتوار، اسكن تصاوير و موارد متفرقه ديگر جداگانه محاسبه و به قيمتهاي ياد شده اضافه 10 در مي آيد ملاك محاسبه طراحي روي جلد و يك صفحه اضافه خواهد بود. × كه بصورت سه لت 21 A مي گردد. در موارد طراحي بروشور 4 در طراحي فولدر اگر صفحان داخلي فولدر هم طراحي گردد، مبناي محاسبه بروشور خواهد بود به اضافه طراحي تيغ اختصاص طراحي دفترچه هاي راهنما مانند كاتالوگ راهنماي اتومبيل يا محصولات صنعتي كه صفحات داخلي آن صرفاً داراي لي آوت ساده يا حروفچيني م يباشد.توجه: طراحي نمودارها و دياگرامها بر اساس قيمت هاي داده شده محاسبه م يگردد.

طراحي روي جلد و پشت جلد

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومان

طراحي فرمت كلي صفحات

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 80.000 تومان

اجراي صفحات داخلي هر صفحه

قيمت پايه از 15000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومانگ

تصويرسازي

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

تصويرسازي كتاب هر صفحه

قيمت پايه از 50000 تومان

قيمت پايه 60000 تومان

تقويم و سررسيد نامه

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي،صفحه آرايي و تهيه آرت ورك تقويم تك برگ
(بدون عكاسي و نقاشي)

قيمت پايه 150000 تومان

قيمت پايه 300.000 تومان

صفحه آرايي و تهيه آرت ورك سررسيد روزانه

قيمت پايه از 500000 تومان

قيمت پايه 600.000 تومان

بدون صفحات ويژه هزينه طراحي صفحات ويژه بر اساس موضوع صفحه آرايي بروشور و كاتالوگ قابل محاسبه است.
هزينه نقاشي يا تصويرسازي و عكاسي در موارد فوق جداگانه محاسبه مي گردد.

جلد كتاب

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي و اجراي روي جلد، پشت جلد و عطف

قيمت پايه از 80000 تومان

قيمت پايه 120.000 تومان

كتابهاي عمومي، طراحي و اجراي روي جلد، يونيفرم براي مجموعه

قيمت پايه از 100000 تومان

قيمت پايه 150.000 تومان

انتشارات طراحي و اجراي جلد كتابهاي خاص بر اساس نظر طراح كتابهايي كه با جلد سخت ساخته شده و پس از آن روكش بر روي جلد قرار م يگيرد، هزينه طراحي روكش بر مبناي قيمت فوق و هزينه طرح چاپ روي جلد به طور مجزا محاسبه مي شود.
كتابهايي كه داراي طرح يونيفورم باشند براي طرح كلي (قيمت فوق (و براي آماده سازي مجلدات بعدي به تناسب قيمت فوق محاسبه مي گردد.
توجه: ميزان حق طراح روي جلد كتاب بهتر است طي قرارداد ميان ناشر و طراح بر اساس تيراژ و براي يك چاپ تعيين شود.
طراح جلد كتاب با توجه به پايين بودن نسبي قيمت طراحي جلد كتاب، مي تواند مثل نويسندده يا مترجم براي چاپهاي بعدي كتاب نيز معادل قيمت طراحي جلد را دريافت كند. (بدون تصويرسازي)
پايين بودن قيمت جلد كتاب در مقايسه با كارهاي مشابه به دليل فرهنگي بودن امر نشر و نسبت سرمايه گذاري اندك آن و بازگشت سرمايه در مدت طولاني است.

صفحه آرايي كتاب

تعرفه پيشنهادي شركت

تعرفه انجمن طراحان

طراحي ماكت كلي صفحات داخل كتابهاي غير تصويري

----

قيمت پايه 120.000 تومان

طراحي ماكت كلي صفحات داخل كتابهاي تصويري

----

قيمت پايه 250.000 تومان

صفحه آرايي كتابهاي تصويري(بالاتر از 60 صفحه)

----

هر صفحه قيمت پايه 150.000 تومان

در انتها اميدواريم بتوانيم خدمات مطلوبي را در اختيار شما قرار دهيم.

گروه طراحان پایتخت