حمایت از میزبان پایتخت

با قراردادن کد ها و مدال های زیر در داخل وب سایت خودتان از خدمات میزبانی وب، هاست، دامین و سرور مجازی گروه میزبان پایتخت حمایت نمایید.
همچنین می توانید از تصاویر زیر در بخش "بازاریابی و همکاری در فروش" استفاده نمایید.

80x15 - میزبانی توسط میزبان پایتخت


هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت


این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید


80x15


gif
PEER 1 - 80x15 - whitebg
Transparent png
80x15 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
80x15 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت


این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید


88x31


gif
88x31 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
88x31 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
88x31 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت


این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید


120x60


gif
120x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
120x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
120x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت


این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید


234x60


gif
234x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت
Transparent png
234x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت

Transparent png
234x60 - هاست، میزبانی وب،دامین، سرور مجازی ابری - میزبان پایتخت


این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید


هاست و میزبانی توسط میزبان پایتخت
این کد را در داخل وب سایت خودتان قرار دهید