وضعیت و اطلاعات سخت افزار سرورهای میزبان پایتخت

خدمات میزبان پایتخت بر پایه Cloud Computing (ابر رایانش) و برروی مراکز داده (دیتاسنتر) مختلف در کشورهای کانادا، آمریکا، آلمان، هلند و ایران قرار دارد. مشخصات سرورهای اختصاصی که خدمات میزبانی وب، نمایندگی وب، سرور مجازی، سیستم مانیتورینگ، سامانه پیامک گروه میزبان پایتخت برروی آن قرار دارد به شرح زیر می باشد:

کلیه سرورهای میزبان پایتخت توسط سیستم مانیتورینگ "سرور پینگ" و داشبورد مدیریت این شرکت مانیتور و بررسی می گردد

Dell PowerEdge 2950 - 2u Rackmount

 • Dell PowerEdge 2950 - 2u Rackmount
 • Dual Intel® Xeon® E5430 Quad Core processor at 2666Mhz
 • 12GB Dual channel DDR-3 memory
 • 4x HardDrive SATA II
 • Network access at 1 GiGE Port - 100Tb Traffic
 • 100TB - USA
 • Processor
  • Processor 0
  • Processor 1
  • Processor 2
  • Processor 3
  • Processor 4
  • Processor 5
  • Processor 6
  • Processor 7
 • Memory
  • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
  • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
 • Temperature
  • Other 2 16-System Board: 49C
  • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 35C
  • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 36C
  • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 38C
  • Power Domain 2 02-VR P7: 53C
  • Power Domain 1 01-VR P7: 59C
  • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
  • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 47C
  • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 41C
  • Other 1 02-CPU: 60C
  • Other 1 01-Ambient: 21C
 • Fan Speed
  • System Board 6 Fan: 49%
  • System Board 5 Fan: 50%
  • System Board 4 Fan: 34%
  • System Board 3 Fan: 33%
  • System Board 2 Fan: 30%
  • System Board 1 Fan: 31%
 • Power
  • Power Supply 1 Running/Full Power
  • Power Supply 2 Power Supply 1

Dell PowerEdge 1950 (1U rackmount)

 • Dell PowerEdge 1950 (1U rackmount)
 • Dual Intel® Xeon® E5405 (Harpertown) Quad Core processor at 2000Mhz
 • 8Gb Dual channel DDR-2 memory
 • 2x HardDisk SATA II
 • Network access at 1000mbps or greater
 • CARONet - USA
 • Processor
  • Processor 0
  • Processor 1
  • Processor 2
  • Processor 3
  • Processor 4
  • Processor 5
  • Processor 6
  • Processor 7
 • Memory
  • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
  • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
 • Temperature
  • Other 2 16-System Board: 49C
  • Other 1 15-System Board: 26C
  • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 34C
  • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 36C
  • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 34C
  • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 40C
  • Power Domain 2 08-VR P1: 50C
  • Power Domain 1 07-VR P1: 59C
  • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 35C
  • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 41C
  • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 43C
  • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 40C
  • Other 1 02-CPU: 60C
  • Other 1 01-Ambient: 22C
 • Fan Speed
  • System Board 6 Fan: 50%
  • System Board 5 Fan: 52%
  • System Board 4 Fan: 33%
  • System Board 3 Fan: 35%
  • System Board 2 Fan: 30%
  • System Board 1 Fan: 31%
 • Power
  • Power Supply 1 Running/Full Power
  • Power Supply 2 Power Supply 1

Dell PowerEdge 860 (1U rackmount)

 • Dell PowerEdge 860 (1U rackmount)
 • Intel® Xeon® 3220 (Kentsfield) Quad Core processor at 2400Mhz
 • 4GB Dual channel DDR-2 memory
 • 2x HardDisk SATA II
 • Network access at 100mbps or greater
 • CARONet - USA
 • Processor
  • Processor 0
  • Processor 1
  • Processor 2
  • Processor 3
 • Memory
  • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
  • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
 • Temperature
  • Other 2 16-System Board: 50C
  • Other 1 15-System Board: 26C
  • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 35C
  • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 34C
  • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 37C
  • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 39C
  • Power Domain 2 08-VR P1: 51C
  • Power Domain 1 07-VR P1: 55C
  • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 37C
  • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 42C
  • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 46C
  • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 40C
  • Other 1 02-CPU: 59C
  • Other 1 01-Ambient: 21C
 • Fan Speed
  • System Board 4 Fan: 33%
  • System Board 3 Fan: 33%
  • System Board 2 Fan: 32%
  • System Board 1 Fan: 30%
 • Power

  Dell New PowerEdge Servers

  • Dell New PowerEdge Servers
  • Intel® Core i7® 860 Quad Core processor at 2800Mhz
  • 24GB Dual channel DDR-3 memory
  • 4x HardDisk SATA II
  • Network access at 1000mbps or greater
  • Hetzner - Germany
  • Processor
   • Processor 0
   • Processor 1
   • Processor 2
   • Processor 3
   • Processor 4
   • Processor 5
   • Processor 6
   • Processor 7
   • Processor 8
   • Processor 9
   • Processor 10
   • Processor 11
   • Processor 12
   • Processor 13
   • Processor 14
   • Processor 15
  • Memory
   • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
  • Temperature
   • Other 2 16-System Board: 49C
   • Other 1 15-System Board: 28C
   • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 36C
   • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 34C
   • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 36C
   • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 37C
   • Power Domain 2 08-VR P1: 51C
   • Power Domain 1 07-VR P1: 59C
   • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 37C
   • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 41C
   • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 45C
   • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 39C
   • Other 1 02-CPU: 60C
   • Other 1 01-Ambient: 22C
  • Fan Speed
   • System Board 8 Fan: 52%
   • System Board 7 Fan: 53%
   • System Board 6 Fan: 51%
   • System Board 5 Fan: 51%
   • System Board 4 Fan: 34%
   • System Board 3 Fan: 36%
   • System Board 2 Fan: 30%
   • System Board 1 Fan: 29%
  • Power
   • Power Supply 1 Running/Full Power
   • Power Supply 2 Power Supply 1

  Dell New PowerEdge Servers

  • Dell New PowerEdge Servers
  • Intel® Core i7® 970 Quad Core processor at 2666Mhz
  • 16GB Dual channel DDR-3 memory
  • 4x HardDisk SATA II
  • Network access at 1000mbps or greater
  • Hetzner - Germany
  • Processor
   • Processor 0
   • Processor 1
   • Processor 2
   • Processor 3
   • Processor 4
   • Processor 5
   • Processor 6
   • Processor 7
   • Processor 8
   • Processor 9
   • Processor 10
   • Processor 11
   • Processor 12
   • Processor 13
   • Processor 14
   • Processor 15
  • Memory
   • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
  • Temperature
   • Other 2 16-System Board: 48C
   • Other 1 15-System Board: 26C
   • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 35C
   • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 36C
   • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 35C
   • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 39C
   • Power Domain 2 08-VR P1: 53C
   • Power Domain 1 07-VR P1: 56C
   • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 38C
   • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 42C
   • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 43C
   • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 40C
   • Other 1 02-CPU: 64C
   • Other 1 01-Ambient: 22C
  • Fan Speed
   • System Board 8 Fan: 52%
   • System Board 7 Fan: 50%
   • System Board 6 Fan: 51%
   • System Board 5 Fan: 50%
   • System Board 4 Fan: 35%
   • System Board 3 Fan: 36%
   • System Board 2 Fan: 30%
   • System Board 1 Fan: 32%
  • Power
   • Power Supply 1 Running/Full Power
   • Power Supply 2 Power Supply 1

  Dell PowerEdge 1950 - 1u Rackmount

  • Dell PowerEdge 1950 - 1u Rackmount
  • Dual Intel® Xeon® E5335 (Clovertown) Quad Core processor at 2000Mhz
  • 8GB Dual channel DDR-2 memory
  • 2x HardDisk SATA II
  • Network access at 1000mbps or greater
  • CARONet - USA
  • Processor
   • Processor 0
   • Processor 1
   • Processor 2
   • Processor 3
   • Processor 4
   • Processor 5
   • Processor 6
   • Processor 7
  • Memory
   • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
   • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
  • Temperature
   • Other 2 16-System Board: 45C
   • Other 1 15-System Board: 25C
   • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 35C
   • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 36C
   • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 36C
   • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 37C
   • Power Domain 2 08-VR P1: 51C
   • Power Domain 1 07-VR P1: 55C
   • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 35C
   • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 39C
   • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 44C
   • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 40C
   • Other 1 02-CPU: 63C
   • Other 1 01-Ambient: 22C
  • Fan Speed
   • System Board 4 Fan: 33%
   • System Board 3 Fan: 35%
   • System Board 2 Fan: 31%
   • System Board 1 Fan: 31%
  • Power

   HP Z400 Intel® 6-Core 3.33Ghz (W3680)

   • HP Z400 Intel® 6-Core 3.33Ghz (W3680)
   • Intel® Xeon® W3680 (Westmere) Hex-Core processor at 3333Mhz
   • 24GB Dual channel DDR-3 memory
   • 4x HardDisk SAS 6Gbit/s
   • Network access at 1 GiGE Port - 100Tb Traffic
   • 100TB - USA
   • Processor
    • Processor 0
    • Processor 1
    • Processor 2
    • Processor 3
    • Processor 4
    • Processor 5
    • Processor 6
    • Processor 7
    • Processor 8
    • Processor 9
    • Processor 10
    • Processor 11
    • Processor 12
    • Processor 13
    • Processor 14
    • Processor 15
   • Memory
    • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
   • Temperature
    • Other 2 16-System Board: 46C
    • Other 1 15-System Board: 27C
    • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 34C
    • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 34C
    • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 36C
    • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 41C
    • Power Domain 2 08-VR P1: 50C
    • Power Domain 1 07-VR P1: 60C
    • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
    • Memory Device 8 05-P1 Mem Zone: 39C
    • Memory Device 7 05-P1 Mem Zone: 41C
    • Memory Device 6 05-P1 Mem Zone: 42C
    • Memory Device 5 05-P1 Mem Zone: 43C
    • Memory Device 4 05-P1 Mem Zone: 42C
    • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 43C
    • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 46C
    • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 38C
    • Other 1 02-CPU: 62C
    • Other 1 01-Ambient: 22C
   • Fan Speed
    • Power
     • Power Supply 1 Running/Full Power
     • Power Supply 2 Power Supply 1

    Supermicro SC512F-280B 2-Bay Rackmountable 1U Chassis

    • Supermicro SC512F-280B 2-Bay Rackmountable 1U Chassis
    • 2x Intel® Xeon® L5420 2.5GHz Quad Core w/ 12MB Cache (8 Physical Core)
    • 16GB DDR2 Dual Channel ECC/Registered Memory
    • 4x Western Digital 1TB Black Drive w/ 64MB Cache SATA-III
    • 100Mbps Full-Duplex Uplink Port
    • Jacksonville - USA
    • Processor
     • Memory
      • Temperature
       • Fan Speed
        • Power

         HP Proliant ML370 G5

         • HP Proliant ML370 G5
         • 2x Intel® Xeon® E5450 3.0GHz Quad Core
         • 24GB DDR2 Dual Channel ECC/Registered Memory
         • 6 x 146GB SCSI-RAID-5
         • 100Mbps Full-Duplex Uplink
         • iWeb - Canada
         • Processor
          • Processor 0
          • Processor 1
          • Processor 2
          • Processor 3
          • Processor 4
          • Processor 5
          • Processor 6
          • Processor 7
          • Processor 8
          • Processor 9
          • Processor 10
          • Processor 11
          • Processor 12
          • Processor 13
          • Processor 14
          • Processor 15
         • Memory
          • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
         • Temperature
          • Other 2 16-System Board: 47C
          • Other 1 15-System Board: 26C
          • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 35C
          • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 36C
          • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 37C
          • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 38C
          • Power Domain 2 08-VR P1: 50C
          • Power Domain 1 07-VR P1: 57C
          • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
          • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 42C
          • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 44C
          • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 38C
          • Other 1 02-CPU: 59C
          • Other 1 01-Ambient: 21C
         • Fan Speed
          • System Board 10 Fan: 51%
          • System Board 9 Fan: 49%
          • System Board 8 Fan: 52%
          • System Board 7 Fan: 51%
          • System Board 6 Fan: 51%
          • System Board 5 Fan: 51%
          • System Board 4 Fan: 36%
          • System Board 3 Fan: 35%
          • System Board 2 Fan: 29%
          • System Board 1 Fan: 30%
         • Power
          • Power Supply 1 Running/Full Power
          • Power Supply 2 Power Supply 1

         HP DL120G7

         • HP DL120G7
         • Intel® E3-1270 (4Core) @ 3.40GHz
         • 16GB DDR2 Dual Channel ECC/Registered Memory
         • 4x HardDisk SATA II
         • 100Mbps Full-Duplex Uplink Port
         • dediserv - Germany
         • Processor
          • Processor 0
          • Processor 1
          • Processor 2
          • Processor 3
         • Memory
          • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
         • Temperature
          • Other 2 16-System Board: 47C
          • Other 1 15-System Board: 27C
          • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 34C
          • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 34C
          • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 37C
          • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 40C
          • Power Domain 2 08-VR P1: 52C
          • Power Domain 1 07-VR P1: 57C
          • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
          • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 41C
          • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 47C
          • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 38C
          • Other 1 02-CPU: 63C
          • Other 1 01-Ambient: 21C
         • Fan Speed
          • System Board 8 Fan: 52%
          • System Board 7 Fan: 54%
          • System Board 6 Fan: 54%
          • System Board 5 Fan: 53%
          • System Board 4 Fan: 33%
          • System Board 3 Fan: 33%
          • System Board 2 Fan: 32%
          • System Board 1 Fan: 31%
         • Power
          • Power Supply 1 Running/Full Power
          • Power Supply 2 Power Supply 1

         HP DL380

         • HP DL380
         • Dual Intel® Xeon® E5620 Quad Core processor at 2400Mhz
         • 16GB Dual channel DDR-2 memory
         • 4x HardDisk SATA II
         • Network access at 1000mbps or greater
         • 100Tb - USA
         • Processor
          • Processor 0
          • Processor 1
          • Processor 2
          • Processor 3
          • Processor 4
          • Processor 5
          • Processor 6
          • Processor 7
          • Processor 8
          • Processor 9
          • Processor 10
          • Processor 11
          • Processor 12
          • Processor 13
          • Processor 14
          • Processor 15
         • Memory
          • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
         • Temperature
          • Other 2 16-System Board: 45C
          • Other 1 15-System Board: 27C
          • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 33C
          • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 36C
          • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 34C
          • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 40C
          • Power Domain 2 08-VR P1: 49C
          • Power Domain 1 07-VR P1: 56C
          • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
          • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 41C
          • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 47C
          • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 41C
          • Other 1 02-CPU: 62C
          • Other 1 01-Ambient: 23C
         • Fan Speed
          • System Board 10 Fan: 51%
          • System Board 9 Fan: 50%
          • System Board 8 Fan: 50%
          • System Board 7 Fan: 53%
          • System Board 6 Fan: 52%
          • System Board 5 Fan: 50%
          • System Board 4 Fan: 36%
          • System Board 3 Fan: 34%
         • Power
          • Power Supply 1 Running/Full Power
          • Power Supply 2 Power Supply 1

         HP DL180 G6

         • HP DL180 G6
         • Dual Intel® Xeon® E5645 (2x6Cores) processor at 2400Mhz
         • 32GB Dual channel DDR-3 memory
         • 4x HardDisk SAS 15K4x HardDisk SATA III - RAID-5
         • Network access at 3000mbps or greater
         • Mesh - Germany
         • Processor
          • Processor 0
          • Processor 1
          • Processor 2
          • Processor 3
          • Processor 4
          • Processor 5
          • Processor 6
          • Processor 7
          • Processor 8
          • Processor 9
          • Processor 10
          • Processor 11
          • Processor 12
          • Processor 13
          • Processor 14
          • Processor 15
          • Processor 16
          • Processor 17
          • Processor 18
          • Processor 19
          • Processor 20
          • Processor 21
          • Processor 22
          • Processor 23
         • Memory
          • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
          • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
         • Temperature
          • Other 2 16-System Board: 47C
          • Other 1 15-System Board: 26C
          • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 34C
          • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 35C
          • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 35C
          • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 38C
          • Power Domain 2 08-VR P1: 51C
          • Power Domain 1 07-VR P1: 57C
          • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 38C
          • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 41C
          • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 47C
          • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 42C
          • Other 1 02-CPU: 60C
          • Other 1 01-Ambient: 23C
         • Fan Speed
          • System Board 12 Fan: 53%
          • System Board 11 Fan: 50%
          • System Board 10 Fan: 49%
          • System Board 9 Fan: 49%
          • System Board 8 Fan: 53%
          • System Board 7 Fan: 49%
          • System Board 6 Fan: 53%
          • System Board 5 Fan: 51%
          • System Board 4 Fan: 36%
          • System Board 3 Fan: 34%
          • System Board 2 Fan: 31%
          • System Board 1 Fan: 30%
         • Power
          • Power Supply 1 Running/Full Power
          • Power Supply 2 Power Supply 1

         HP Proliant ML370 G5

         • HP Proliant ML370 G5
         • Dual Intel® Xeon® E5420 Quad Core processor at 2500Mhz
         • 24GB Dual channel DDR-2 memory
         • 8x HardDisk SAS 10K + 2xHardDisk SAS 15K - RAID-5
         • Network access at 3000mbps or greater
         • iWeb - Canada
         • Processor
          • Memory
           • Temperature
            • Fan Speed
             • Power

              HP xw8600

              • HP xw8600
              • Dual Intel® Xeon® E5405 Quad Core processor at 2000Mhz
              • 16GB Dual channel DDR-2 memory
              • 6x HardDisk SAS 10K - RAID-5
              • Network access at 1000mbps or greater
              • iWeb - Canada
              • Processor
               • Memory
                • Temperature
                 • Fan Speed
                  • Power

                   HP z200

                   • HP z200
                   • Dual Intel® Core i7 CPU 870 @ 2.93GHz
                   • 24GB Dual channel DDR-3 memory
                   • 8x HardDisk SATA III
                   • Network access at 2000mbps or greater
                   • iWeb - Canada
                   • Processor
                    • Processor 0
                    • Processor 1
                    • Processor 2
                    • Processor 3
                    • Processor 4
                    • Processor 5
                    • Processor 6
                    • Processor 7
                   • Memory
                    • System Board 10 Memory: Uncorrectable ECC
                    • System Board 10 Memory: Correctable ECC logging limit
                   • Temperature
                    • Other 2 16-System Board: 50C
                    • Other 1 15-System Board: 26C
                    • System Internal Expansion Board 4 14-PCI: 34C
                    • System Internal Expansion Board 3 13-PCI: 37C
                    • System Internal Expansion Board 2 12-PCI: 35C
                    • System Internal Expansion Board 1 11-PCI: 40C
                    • Power Domain 2 08-VR P1: 51C
                    • Power Domain 1 07-VR P1: 58C
                    • Disk or Disk Bay 1 06-HD Max: 36C
                    • Memory Device 3 05-P1 Mem Zone: 42C
                    • Memory Device 2 05-P1 Mem Zone: 47C
                    • Memory Device 1 05-P1 Mem Zone: 41C
                    • Other 1 02-CPU: 60C
                    • Other 1 01-Ambient: 22C
                   • Fan Speed
                    • System Board 4 Fan: 34%
                    • System Board 3 Fan: 33%
                    • System Board 2 Fan: 31%
                    • System Board 1 Fan: 30%
                   • Power

                    SUPERMICRO CSE-813MTQ-600CB 8SFF

                    • SUPERMICRO CSE-813MTQ-600CB 8SFF
                    • Dual Intel® Xeon® X5650 Hexa Core processor at 2.67GHz
                    • 32GB Dual channel DDR-3 memory
                    • 8x HardDisk SAS 15K + 2xHardDisk SSD - RAID-5
                    • Network access at 1000mbps or greater
                    • AsiaTech - Iran
                    • Processor
                     • Memory
                      • Temperature
                       • Fan Speed
                        • Power